Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đưa vú ra đây anh bắn